Šta kupci prvog stana treba da znaju o oslobađanju od Poreza na Prenos Apsolutnih Prava

Kada ste kupac prvog stana?

 • Ako ste punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
 • ako od 1.jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji na osnovu koga stičete prvi stan, niste imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije

Za Vas kao kupca prvog stana, oslobađanje od Poreza na prenos apsolutnih prava se odnosi na površinu od 40m2.

Za članove Vašeg porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini ili susvojini stan stan na teritoriji Republike Srbije, oslobađanje od Poreza na prenos apsolutnih prava se odnosi na još po 15m2  za svakog člana.

Šta je porodično domaćinstvo?

To je zajednica u kojoj živite, privređujete i trošite prihode Vi (kao kupac prvog stana), Vaš supružnik, Vaša deca ili usvojenici, deca ili usvojenici Vašeg supružnika, Vaši roditelji ili usvojitelji kao i roditelji ili usvojitelji Vašeg supružnika – pod uslovom da Vi i članovi Vašeg porodičnog domaćinstva imate isto prebivalište (na ovo obratite pažnju).

Koja dokumentacija je potrebna za oslobađanje od Poreza na prenos apsolutnih prava?

 • Obrazac PPI-4  – poreska prijava br.4

Prva strana se popunjava  na ime prodavca , a obrazac se obično može kupiti u knjižari,  fotokopirnicama u blizini PU, ili preuzeti kao i ostali obrasci, sa sajta PU – www.purs.gov.rs

 • Ovlašćenje od strane prodavca za podnošenje poreske prijave br.4

Po pravilu, ono je sastavni deo Ugovora o kupoprodaji

 • Obrazac IKPS-PPAP 

Izjava kupca prvog stana kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da kupuje prvi stan – overava se kod Notara

 • Jedna overena fotokopija  Ugovora o kupoprodaji  i jedna do dve obične fotokopije. SAVET :  jeftinije je, kod Notara platiti dodatni original, tzv.otpravak (u ovom trenutku je to 1800 din.), nego overavati fotokopiju! Proverite u PU potreban broj overenih i običnih fotokopija – ne traže sve isto.

 

 • Jedna do dve obične fotokopije (proverite u PU)  osnova sticanja vlasništva  za prodavca sa poreskom klauzulom (Ugovor kojim je prodavac stekao stan sa poreskom klauzulom da je platio porez ili da je oslobođen)
 • Državljanstvo (za kupca)

Ne starije od 6 meseci, orginal ili overena fotokopija – izdato posle overe Ugovora

 • Izvod iz matične knjige rođenih (za kupca)

Ne stariji od 6 meseci, original ili overena fotokopija – izdat posle overe Ugovora

 • Uverenje o kretanju prebivališta na kojima je kupac živeo od 01.07.2006

(uzima se u SUP-u, posle overe Ugovora, za Beogradu Ljermontovoj)

 • Uverenje da se kupac ne duži Porezom na imovinu fizičkih lica, sa svih prebivališta na kojima je živeo od 01.07.2006.

Gradska uprava javnih prihoda (za Beograd – svaka Opština ima svoju filijalu)

 • Očitane lične karte kupca i prodavca

 

Za članove porodičnog domacinstva navedene u Izjavi Kupca Prvog Stana (IKPS)

Od dokumentacije (koja se prikuplja posle overe Ugovora) potrebni su:

 • državljanstvo
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o kretanju prebivališta
 • uverenje da se ne duže porezom na imovinu fiz.lica sa svih prebivališta od 01.07.2006.
 • očitana lične karte karte (ako je imaju).

Potrebna dokumentacija za supružnika :

 •  izvod iz matične knjige venčanih izdat posle overe Ugovora

 VAŠ AGENT ZA NEKRETNINE:  060 1440 480

                                          snezanaluzajic@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s