Uloga javnog beležnika u kupoprodaji nekretnina (i šta znači Solemnizacija?)

Javni beležnik ili Notar predstavlja jednu od najvažnijih karika u postupku kupoprodaje nekretnine. Najčesća i najupečatljivija aktivnost koju obavlja u vezi sa raspolaganjem nekretninama je overa (solemnizacija) Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji. Njegova odgovornost za ispravnost poverenog posla je izuzetno velika i zato ne treba da čudi procedura koja nije postojala u vreme overe ove dokumentacije u Sudu.

NEKAD I SAD: U čemu je bitna razlika između overe u Sudu nekad i kod Javnog beležnika sada?

Ukratko:

  • Overa u Sudu je značila overu – POTPISA
  • Overa kod Javnog beležnika znači overu – SADRŽINE

Overi (solemnizaciji) Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji prethodi detaljna provera dokumentacije od strane Notara.

S tim u vezi, prodavac na zakazanu kaparu (koju organizuje posrednik), treba da donese na uvid svu originalnu dokumentaciju koju poseduje. Advokat posrednika će je pažljivo pregledati i ako je sve u redu, na osnovu priložene originalne dokumentacije, izradiće Predugovor (ili Ugovor o kupoprodaji, ukoliko se cena isplaćuje odjednom) koji kupac i prodavac treba pažljivo da pročitaju i razjasne sve eventualne nejasnoće.

Tek kada se stranke usaglase oko teksta i Advokat posrednika odgovori na sva njihova pitanja u vezi sa kupoprodajom, na e-mail Notara šalju se:

  1. Tekst Predugovora (Ugovora),
  2. Skenirana dokumentacija kojom prodavac dokazuje svoje vlasništvo
  3. Najsvežiji List nepokretnosti
  4. Često i Uverenje da na stanu nema tereta
  5. Očitane licne karte kupca i prodavca
  6. Ako je stan bračna tekovina, izjava o saglasnosti supruge (supruga) za prodaju
  7. Po potrebi se prilaze Izvod iz Matične knjige rođenih ili drugi izvod
  8. Ukoliko neka od stranaka ima punomoćnika, Specijalno punomoćje (overeno kod Notara).

Posrednik i Notar dogovaraju termin za overu koji  se naknadno potvrđuje pošto Notar detaljno proveri svu dokumentaciju koja je stigla na e-mail i pošto utvrdi da prodavac nije ranije, za istu nekretninu, već jednom overio Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji (čime se sprecava tzv.dupla prodaja). 

document-agreement-documents-sign-48148-2

Vremenski razmak između kapare koju organizuje posrednik i overe kod Notara je načešće 2 – 3 dana, zavisno od toga da li Notar ima slobodnih termina, ali i od toga da li treba dopuniti dokumentaciju za overu.

Šta je solemnizacija?

To je davanje snage javne isprave – privatnoj ispravi  koja je Javnom beležniku podneta na potvrđivanje.

Šta je smisao rada Javnih beležnika?

Bez sumnje  –  SIGURNOST!

Ugovori kojima se raspolaže nepokretnostima moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa ili mogu biti sačinjeni od strane advokata ili građana, a solemnizovani od strane Javnog beležnika, čime dobijaju karakter javne isprave.

Spisak Javnih beležnika, kontakte i više informacija o njihovom radu, možete naći na www.beleznik.org

 VAŠ AGENT ZA NEKRETNINE:   060 1440 480

                                         snezanaluzajic@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s