Katastar nepokretnosti-važna karika u kupoprodaji nekretnina

 

 

 

Realizacija  kupoprodaje nekretnine počinje i završava u katastru.

Počinjemo uvidom da bismo se informisali o knjižnom vlasniku i eventualnim teretima, nastavljamo podnošenjem zahteva za izvod iz lista nepokretnosti i predajom molbe za uverenje da na stanu nema tereta.

Nakon isplate, posao se završava uknjižbom prava svojine novog vlasnika. Naravno, ovde govorimo o uknjiženim nekretninama. Za one koje su na legalizaciji, procedura je drugačija.

📢 Šta je i kako funkcioniše katastar nepokretnosti?

Katastar nepokretnosti je javna knjiga (registar) koja predstavlja osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima. 

Prava na nepokretnostima se stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar nepokretnosti a prestaju brisanjem upisa.

Termin javna knjiga znači da je svakome ko je zainteresovan, omogućen uvid u evidenciju o nepokretnostima upisanim u katastar kao i o pravima na njima.

💡Obratite pažnju na posledicu koja proizilazi iz načela javnosti  katastra:

 • Niko se ne  može pozivati na to da mu podaci upisani u katastru nepokretnosti nisu bili ili nisu mogli biti poznati, niti to može dokazivati.
 • Načelo upisa se odnosi na to da se  svojina i druga stvarna prava (pravo korišćenja, pravo zakupa, pravo službenosti, hipoteka i dr.) – stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar nepokretnosti a prestaju brisanjem upisa.
 • Usko povezano sa ovim načelom je načelo obaveznosti  koje se odnosi na obavezu imaoca prava na nepokretnosti da podnese zahtev za upis nepokretnosti i prava svojine  u katastar nepokretnosti.
 • Ono što doprinosi osećanju sigurnosti tzv. knjižnjih vlasnika, ali i kupaca njihovih nekretnina, je svakako još jedno od načela katastra nepokretnosti, a to je načelo pouzdanja. Ono se odnosi na to da su podaci upisani u katastar nepokretnosti istiniti i pouzdani i da niko ne moze snositi štetne posledice zbog tog pouzdanja.

katastar

📢 SAVET za sadašnje i buduće vlasnike nekretnina:

Ako niste knjižni vlasnik, obavezno podnesite zahtev za upis nepokretnosti  i prava svojine jer se pravo svojine na nepokretnostima stiče upisom u katastar nepokretnosti.

O upisu prava svojine budućih vlasnika nepokretnosti (kupaca), vodi računa notar koji overava (solemnizuje) Ugovor o kupoprodaji, jer po službenoj dužnosti, preko e-šaltera prosleđuje svu potrebnu dokumentaciju, katastru nadležnom za upis prava svojine novog vlasnika nepokretnosti.

JEDNOSTAVNIM  REČNIKOM:

Da biste postali vlasnik nekretnine, potrebno je da  overite kupoprodajni ugovor, isplatite ugovorenu cenu i uknjižite svoje pravo svojine  – TEK TADA STE VLASNIK !

Svi podaci neophodni za utvrđivanje vlasništva i eventualnih tereta na nekretnini, mogu se pronaći u izvodu iz lista nepokretnosti.

📍MALI  VODIČ  KROZ  IZVOD  IZ  LISTA  NEPOKRETNOSTI (mnogi ga još uvek zovu vlasnički list):

 • A list – sadrži podatke o zemljištu
 • B list – sadrži podatke o nosiocu prava na zemljištu 
 • V list, 1.deo – sadrži podatke o zgradama i drugim građevinskim objektima i nosiocima prava na njima 
 • V list, 2.deo – sadrži podatke o stanu i poslovnoj prostoriji kao posebnim delovima zgrade ili drugih građevinskih objekata i nosiocima prava na njima 
 • G list – sadrži podatke o teretima i ograničenjima

Izvod iz lista nepokretnosti se obavezno vadi pre kapare (sastavni je deo originalne dokumentacije koju na uvid donosi prodavac), ali i pre isplate ukoliko se radi o kreditnom kupcu (zahtev nekih banaka).

katastar

📢 Katastar sa strankama radi isključivo radnim danima, od 8:00 do 15:00.

Najmanje gužve su na početku i pred kraj radnog vremena, ali  postoji i lakši način  za uvid, podnošenje zahteva, obrasce i takse za upis, potrebno je nekoliko klikova na  www.rgz.gov.rs  gde Vam  preko opcije  eUPRAVA, na  raspolaganju stoje:

 • eKATASTAR
 • eSERVIS ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
 • Obrasci za podnošenje zahteva,
 • Potrebna dokumentacija i takse za upis u katastar nepokretnosti

Da li Vam se ipak čini komplikovano? Ne mora da bude!

Ako ste u postupku kupoprodaje  stana, ne morate sami da se bavite  obavezama u katastru. Vaš agent (pažljivo odaberite svog posrednika) će uraditi ono što je potrebno:

 • izvadiće list nepokretnosti i uverenje da na stanu nema tereta (za prodavca)
 • ili će napraviti uvid u katastar (za kupca)
 • proslediće notaru svu dokumentaciju koja je potrebna za overu (solemnizaciju) Ugovora o kupoprodaji, da bi je notar posle overe preko e-šaltera, dostavio  katastru, koji će sprovesti upis prava svojine novog vlasnika.

Dakle, ako imate dobrog posrednika, nemate razloga za stres  što se katastra tiče, jer on zna šta i kada treba da radi – Vi samo platite takse i ne brinite! 

 VAŠ AGENT ZA NEKRETNINE:   060 1440 480

                                         snezanaluzajic@gmail.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s